توليد افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه گونه های دستگاه لیزر در استان خوزستان

در طي سال پیشین افزون بر ۱۴۵ ميليون شاخه انواع دستگاه لیزر هاي شاخه بريده , ۵ ميليون درخت و درختچه زينتي و آپارتماني , ۱۰ ميليون نشاء دستگاه لیزر هاي فصلي و ۱۴۰ ميليون پياز و پيازچه در استان خوزستان توليد شد .

به گزارش ایانا : مدير باغباني سازمان با اعلام خبر فوق اعلام کرد : سطح دستگاه لیزر و گياهان زينتي استان در سال۹۱ با ۳۰ هكتار افزايش نسبت به سال ۹۰ به ۷۰۰ هكتار مشتمل بر ۳۶۰ هكتار كشت در فضاي آزاد و ۳۴۰ هكتار كشت در دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك رسيده است .

حليم كوتي با بيان اين مقاله كه استان خوزستان يكي از چهار حیطه اکثر توليد دستگاه لیزر و گياه كشور يعني تهران , مركزي , خوزستان و مازندران مي باشد اظهار کرد : استان خوزستان با دقت به پتانسيل هاي دوچندان براي توليد دستگاه لیزر و گياه اعم از تنوع اقليمي , آفتاب درخشان , شرايط مناسب آب و خاك در شمال استان , نيروي كار فراوان , فایده مندي از ذخاير انرژي فسيلي با دست‌کم انرژي مصرفي و توليد زودرس در تأمين نياز داخلي كشور و نيز بخشي از نياز بازار صادران سهم بسزايي دارا مي باشد .

وي تصريح نمود : استان خوزستان از نظر مرحله زير كشت دستگاه لیزر و گياه سکو سوم كشوري , از لحاظ سطح دستگاه لیزر خانه هاي با پوشش پلاستيك رتبه سوم كشور , از لحاظ مرحله زير كشت و توليد دستگاه لیزر مريم و پياز و پياز چه مرتبه اولیه كشور , از نگاه تراز زير كشت دستگاه لیزر رز سکو اول و از نگاه توليد دستگاه لیزر رز رتبه دوم كشور را به خود اختصاص داده است . و از لحاظ سطح زير كشت دستگاه لیزر نرگس درجه ي دوم و از نگاه توليد دستگاه لیزر نرگس سکو ي سوم كشور را به خویش اختصاص داده است .

كوتي به شهرستان هاي اکثر ي توليد دستگاه لیزر و گياه در استان اشاره کرد و اعلام کرد : شهرستان دزفول با ۵۱۰ هكتار , بهبهان با ۸۰ هكتار , شهرستان انديمشك با ۳۷هكتار و شهرستان شوش با ۲۳هكتار بيشترين تراز زير كشت دستگاه لیزر و گياهان زينتي را دارا مي باشند .

وي به بخش اعظم ترين دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان در دستگاه لیزر خانه ها اشاره نمود و اعلام‌کرد : دستگاه لیزر رز با مرحله زير كشت ۴۳۰ هكتار و توليد ۹۲ ميليون شاخه , دستگاه لیزر مريم با مرحله زير كشت ۱۳۵ هكتار و توليد ۲۷ ميليون شاخه , دستگاه لیزر نرگس با تراز زير كشت ۷۵ هكتار و توليد ۱۸ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه , دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول با سطح زير كشت ۱۶ هكتار و توليد ۳ ميليون شاخه مي باشد و ساير دستگاه لیزر هاي شاخه بريده استان نظیر آفتابگردان زينتي , مرواريد , ليليوم و زنبق داراي سطحي معادل ۱۰ هكتار و توليد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار شاخه دستگاه لیزر در استان میباشند .

مدير باغباني به فصل برداشت دستگاه لیزر در استان اشاره نمود و اظهار‌کرد : برداشت دستگاه لیزر در استان خوزستان از اوايل تا وسط آبان ماه با برداشت دستگاه لیزر رز و مريم استارت شده و تا پايان ارديبهشت با برداشت دستگاه لیزر دستگاه لیزر ايول خاتمه مي يابد &# زیستگاه و اطراف زیست : دستگاه لیزر ;